Právní ujednání

Licenční ujednání


Souhlasím s následujícími licenčními podmínkami: ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, 160 00, Praha 6 (dále jen poskytovatel) uděluje nevýhradní, územně neomezenou, časově omezenou a bezplatnou licenci na "výrobu ochranné polomasky CIIRC RP95-3D"(dále jen "licence" a "polomaska") osobě, která provedla souhlas formou zaškrtnutí výše zobrazeného políčka tohoto souhlasu (dále jen "uživatel") a to za následujících bližších podmínek:
  1. K licenci není oprávněn uživatel udělit podlicenci další osobě.
  2. Licenci je uživatel oprávněn užít pouze a výhradně k nekomerčním účelům a výhradně veřejně prospěšným účelům a je povinen s licencí nakládat pouze bez účelu dosahování zisku.
  3. Licenci poskytovatel uděluje uživateli bezplatně do odvolání těchto licenčních podmínek poskytovatelem, anebo jejich nahrazení licenčními podmínkami novými poskytovatelem.
  4. Po odvolání anebo od změny těchto licenčních podmínek poskytovatelem tato licence zaniká, uživatel je povinen učinit všechny potřebné úkony(technologické, personální apod.) tak, aby již nebyla licence aktivní, ledaže bude uzavřena licenční smlouva mezi poskytovatelem a dodavatelem nová.
  5. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady a škodu v souvislosti s výrobou a používáním polomasky, a uživatel s touto skutečností souhlasí.
  6. Tato licenční smlouva a všechna práva a povinnosti s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v účinném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění a všechny spory z ní vyplývající budou řešeny především smírnou cestou a v případě neúspěchu smíru věcně, místně a funkčně příslušnými soudy České republiky.


GDPR


Uživatel dává souhlas poskytovateli licence ke zpracování a správě jeho osobních údajů spojených s poskytnutím technické specifikace k výrobě polomasky CIIRC RP95-3D a licenční smlouvou dle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel licence se zavazuje uschovat, užít a zpracovávat osobní údaje uživatele pouze v přímé příčinné souvislosti s právními skutečnostmi týkající se předmětné licence. Uživatel může svůj souhlas směrem k poskytovateli licence kdykoliv odvolat.